สัมมนา
Reset
Total Result : 49
Seminar ID : ne01
Category : เสวนา
"นวัตกรรมด้านวิศวกรรมโครงการก่อสร้างศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์"
วิทยากรโดย
- คุณวิทวัส คุตตะเทพ
ตัวแทนเจ้าของโครงการ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายโครงการเชิงพาณิชยกรรม
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด
- คุณวิวัฒน์ ลิมานนท์ดำรงค์
บริษัทผู้ก่อสร้าง บริษัท นันทวัน จำกัด
- คุณไพรัช เล้าประเสริฐ
ผู้บริหารงานก่อสร้าง (CM)บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- คุณพลเทพ เจริญธัญสกุล
ผู้ออกแบบ วิศวกรรมโครงสร้าง บริษัท เบคา (ไทยแลนด์) จำกัด
- คุณสุรสิทธิ์ ทองจินทรัพย์
ผู้ออกแบบ วิศวกรรมระบบประกอบอาคาร บริษัท อีอีซี ลินคอล์น สก็อตต์ จำกัด

ผู้ดำเนินรายการ
- ดร.ธีรธร ธาราไชย
ประธานประชาสัมพันธ์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ


ห้อง : เวทีกลาง
วันที่ : 03 พฤศจิกายน 2565
เวลา : 13.15 - 16.00

จำนวนที่รับ : 300 คน (สมัครแล้ว 174 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne01-1
Category : ปาฐกถาพิเศษ
วิศวกรรมกับเมืองน่าอยู่
ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ห้อง : เวทีกลาง
วันที่ : 03 พฤศจิกายน 2565
เวลา : 16.00 - 17.00

จำนวนที่รับ : 300 คน (สมัครแล้ว 59 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne02
Category : สัมมนาโต๊ะกลม
ทิศทางการพัฒนาดิจิทัลเพื่อการก่อสร้างของประเทศไทย ในมุมมองภาครัฐและเอกชน (ผู้เข้าร่วมสัมมนาควรต้องมีพื้นฐานความรู้การใช้เทคโนโลยี BIM)


ห้อง : MR 110 AB
วันที่ : 03 พฤศจิกายน 2565
เวลา : 09.00 - 12.15

จำนวนที่รับ : 43 คน (สมัครแล้ว 40 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne02-1
Category : สัมมนา
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทำไมต้องกำหนดมาตรฐานในการทำงานระบบ BIM


ห้อง : MR 110 AB
วันที่ : 03 พฤศจิกายน 2565
เวลา : 13.00 - 16.30

จำนวนที่รับ : 135 คน (สมัครแล้ว 102 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne03
Category : สัมมนา
การเลือกใช้งาน Robot ในงานอุตสาหกรรม และการโปรแกรมเบื้องต้น
วิทยากร
- รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร
ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
- นายเอกชัย สุขพ่อค้า
ผู้จัดการด้านเทคนิคและวิศวกรรม บริษัท เอบีบี ออโตเมชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด


ห้อง : MR 110 C
วันที่ : 03 พฤศจิกายน 2565
เวลา : 09.00 - 10.30

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 97 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne04
Category : เสวนา
แนวคิดการออกแบบสำนักงานอัจฉริยะในยุคดิจิทัล (Concept Designing a Smart office in the digital era)
วิทยากร
- ดร.อนันต์ วรธิติพงศ์
ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
- พล.อ.ต.ศ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นายไชยเจริญ อติแพทย์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นายไพโรจน์ ไววานิชกิจ
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ วสท.


ห้อง : MR 110 C
วันที่ : 03 พฤศจิกายน 2565
เวลา : 11.00 - 12.15

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 141 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne05
Category : บรรยายพิเศษ
การส่งเสริมและพัฒนาระบบอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าและความปลอดภัยในการติดตั้งระบบอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า ในบริบทของ PEA
- คุณสายชล จันทร์สวน
กองบริหารสินทรัพย์
- คุณรัชนนท์ ลักษณพรพงษ์
กองกลยุทธ์หน่วยบริการลูกค้า
- คุณภาคภูมิ สุดแสง
กองนวัตกรรม
- คุณอนุวัตร อภิวัฒนานนท์
กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า
- คุณปิยะวัฒน์ สถาอุ่น
กองทดสอบอุปกรณ์สถานีไฟฟ้า
- คุณชาติชาย โสบุญ
กองออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัล


ห้อง : MR 110 C
วันที่ : 03 พฤศจิกายน 2565
เวลา : 14.00 - 17.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 52 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne06-1
Category : สัมมนา
ก้าวสู่ทศวรรษใหม่อุตสาหกรรมก่อสร้าง ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและคาร์บอนต่ำ
วิทยากร
1. คุณประภากร วทานยกุล
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด

2. รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต
หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และหัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC)

3. คุณเกชา ธีระโกเมน
ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด

4. ดร.อภิชาติ สระมูล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน)

5. คุณบุญเลิศ ชูวา
กรรมการบริหาร
บริษัท ทรัสตี้ โปรเจค แมเนจเมนต์ จำกัด

6. คุณวชิระชัย คูนำวัฒนา
Head of Service Solution Business
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

7. คุณชูโชค ศิวะคุณากร
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

8. คุณกรรภิรมย์ ไพบูลย์
Product & Solution Manager
บริษัท แซง-โกแบ็ง (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ดำเนินรายการ
1. ดร.ณรงค์วิทย์ อารีมิตร
กรรมการบริหาร
บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด

2. คุณภัสราภรณ์ นวลศรี
Solution Provider Consultant
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด


ห้อง : MR 111 AB
วันที่ : 03 พฤศจิกายน 2565
เวลา : 13.00 - 16.30

จำนวนที่รับ : 135 คน (สมัครแล้ว 5 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne07
Category : เสวนา
"ประเด็นกฎหมายความปลอดภัยฉบับใหม่" "กฎกระทรวง จป. 2565 แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
วิทยากรโดย
- รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์
อดีตนายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย"
- นายชาญวิทย์ เลิศฤทธิ์
กรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย วสท.
- นางเกษมศานต์ ปทุมารักษ์
กรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย วสท.

ผู้ดำเนินรายการ
- ผศ.ดร.พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี
กรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย วสท.


ห้อง : MR 111 C
วันที่ : 03 พฤศจิกายน 2565
เวลา : 09.00 - 12.15

จำนวนที่รับ : 200 คน (สมัครแล้ว 200 คน)

ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

Seminar ID : ne08
Category : เสวนา
กฎหมายสารเคมี การประเมินความเสี่ยงและการจัดการสารเคมีอันตราย
วิทยากร
- ดร.ปัทมวรรณ คุณประเสริฐ
กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- นางเกษมศานต์ ปทุมารักษ์
กรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย วสท.
- นายธเนศ จิตต์กูลสัมพันธ์
กรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.
- นางสาวปานทอง ศรีคัฒนพรหม
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
กองบริหารจัดการวัดถุอันตราย
กรมโรงงานอุดสาหกรรม
- นางสาวอุมาพร ครองสกุลสุข
นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
กองความปลอดภัยแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ผู้ดำเนินรายการ
- นายชาญวิทย์ เลิศฤทธิ์
กรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย วสท.


ห้อง : MR 111 C
วันที่ : 03 พฤศจิกายน 2565
เวลา : 14.00 - 16.30

จำนวนที่รับ : 200 คน (สมัครแล้ว 190 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne09
Category : สัมมนา
TPI SAVE SOLUTION นวัตกรรมทำเพื่อโลก
วิทยากร
- นายประเทือง พละศักดิ์
Assistant Department Manager
- นายประเสริฐ บุญยัง
Digital Printing Technical Support and installation Department Manager


ห้อง : MR 119
วันที่ : 03 พฤศจิกายน 2565
เวลา : 09.00 - 12.15

จำนวนที่รับ : 50 คน (สมัครแล้ว 6 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne12
Category : สัมมนา
"นวัตกรรมการใช้ผนังห้องเย็นและฉนวน" ในงานวิศวกรรม
วิทยากร
- คุณบุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย
ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพรบรมราชูปถัมภ์
- คุณพิศุทธิ์ ไทยประณีต
ผู้อำนวยการ บริษัท ไอเอ็กซ์แอล จำกัด
- คุณวุฒินันท์ ผลภาษี
Techncal Marketing Manager NS BlueScop (Thailand) Co.,Ltd


ห้อง : MR 120
วันที่ : 03 พฤศจิกายน 2565
เวลา : 09.00 - 12.15

จำนวนที่รับ : 50 คน (สมัครแล้ว 47 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne14
Category : สัมมนา
Legal Guides for Professional Engineers : ข้อกฎหมายสำคัญสำหรับวิศวกรมืออาชีพ
วิทยากรโดย
- จิดาภา ศรีสัมมาชีพ
ทนายความ แผนกไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท
บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
- ภวรัญชน์ ลิ้มตระกูล
ทนายความ แผนกไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท
บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
- อลงกรณ์ ทองมี
ทนายความ แผนกไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท
บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด


ห้อง : MR 120
วันที่ : 03 พฤศจิกายน 2565
เวลา : 14.00 - 16.30

จำนวนที่รับ : 50 คน (สมัครแล้ว 49 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne15-1
Category : เสวนา
“การบริหารจัดการน้ำ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมให้ยั่งยืน”
วิทยากร
- ชวลิต จันทรรัตน์
นายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
- ดร.สุรเจตส์ บุญญาอรุณเนตร
ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
- ดร.ธีรธร ธาราไชย
ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ


ห้อง : MR 119
วันที่ : 04 พฤศจิกายน 2565
เวลา : 11.15 - 12.30

จำนวนที่รับ : 50 คน (สมัครแล้ว 36 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne16
Category : เสวนา
BIM utilization for the operation and renovation enhancement of chiller plant manager system performance
- ผศ.ดร.เด่นชัย วรเดชจำเริญ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- นายสมเกียรติ โสะหาบ
บริษัท ทีไออี สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด


ห้อง : เวทีกลาง
วันที่ : 04 พฤศจิกายน 2565
เวลา : 13.00 - 13.30

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 0 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne18
Category : บรรยายพิเศษ
“พลังงานสะอาด-ยานยนต์ไฟฟ้า และอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน"
วิทยากรโดย
- นายชาญยุทธ ฉายาวัฒนะ
Deputy CEO Energy Solution Management Co., Ltd. (EA Group)


ห้อง : เวทีกลาง
วันที่ : 04 พฤศจิกายน 2565
เวลา : 14.00 - 15.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 76 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne19
Category : เสวนา
“2024 Thailand New Era of Low Carbon Cement: Hydraulic Cement”
- นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร
รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ผู้แทนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- รองศาสตราจารย์ ดร. สมิตร ส่งพิริยะกิจ
ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง
- ศาสตราจารย์ ดร. สมนึก ตั้งเติมสิริกุล
หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการก่อสร้างและบำรุงรักษา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
- นายชนะ ภูมี
นายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซี
เมนต์ไทย (TCMA)
- นายธงชัย ชลศิริพงษ์
บรรณาธิการ TODAY BiZview


ห้อง : เวทีกลาง
วันที่ : 04 พฤศจิกายน 2565
เวลา : 15.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 9 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne20
Category : สัมมนา
ความสำคัญของ Building code ที่รองรับเทคโนโลยีการก่อสร้างในอนาคต
- คุณชนะ ภูมี
Vice President - Cement and Green Solution Business
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอซซีจี
-คุณชูโชค ศิวะคุณากร
Managing Director -CPAC and Green Construction Solution Director
บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง (CPAC)
-คุณวีรกร สายเทพ
Chief Financial officer
บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง (CPAC)


ห้อง : เวทีกลาง
วันที่ : 04 พฤศจิกายน 2565
เวลา : 16.15 - 17.30

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 28 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne21
Category : สัมมนา
ทิศทางการกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้และความสามารถการทำงานระบบ BIM


ห้อง : MR 110 AB
วันที่ : 04 พฤศจิกายน 2565
เวลา : 09.00 - 12.00

จำนวนที่รับ : 135 คน (สมัครแล้ว 124 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne21-1
Category : สัมมนา
การส่งมอบข้อมูลระบบ BIM เพื่อบริหารจัดการโครงการและอาคาร


ห้อง : MR 110 AB
วันที่ : 04 พฤศจิกายน 2565
เวลา : 13.30 - 16.30

จำนวนที่รับ : 135 คน (สมัครแล้ว 118 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne22
Category : เสวนา
มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานที่ทำงาน พ.ศ. 2565 & การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)
คณะวิทยากร
- นายบุญถิ่น เอมย่านยาว
ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัย การไฟฟ้านครหลวง
- นายกฤษณ สุจริตพงศ์
วิศวกรไฟฟ้า 10 ฝ่ายความปลอดภัย การไฟฟ้านครหลวง
- ดร.สมชาย ทรงศิริ
ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- นางวัลลภา ถิรพร
หัวหน้าแผนกวิศวกรรมไฟฟ้าระบบหลัก กองวิศวกรรมไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- นายสิทธิพงศ์ เกิดมณี
ผู้จัดการส่วนซ่อมบำรุงระบบแรงสูง บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
- พญ.มณฑิรา ลิ้มรุ่งยืนยง
นายแพทย์ 9 ฝ่ายการแพทย์ การไฟฟ้านครหลวง
- นายแพทย์เกษม ลิ้ม​รุ่ง​ยืนยง​
นายแพทย์​ 9
- นางสาวิกาส์ นามเมืองคุณ
พยาบาลวิชาการ 7
- นางสาวอรกนก สังข์​พระกร
พยาบาลวิชาการ 6


ห้อง : MR 110 C
วันที่ : 04 พฤศจิกายน 2565
เวลา : 09.00 - 12.15

จำนวนที่รับ : 200 คน (สมัครแล้ว 198 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne23
Category : เสวนา
ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและการป้องกัน การเกิดเหตุจากระบบการผลิตไฟฟ้าจาก Solar rooftop โดย Rapid shutdown and AFCI และ กรณีศึกษา
คณะวิทยากร
- นายสุจิ คอประเสริฐศักดิ์ ประธานคณะกรรมการปรับปรุงมาตรฐานฯ
- ผศ.ดร.อนวัช แสงสว่าง คณะกรรมการปรับปรุงมาตรฐานฯ
- ดร.สมบัติ วนิชประภา คณะกรรมการปรับปรุงมาตรฐานฯ
- ดร.ไพโรจน์ ภานุกาญจน์ คณะกรรมการปรับปรุงมาตรฐานฯ
- นายอรรถพงศ์ เจริญพล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงานแสงอาทิตย์
- นายณรัฐ ราชกรม ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการปรับปรุงมาตรฐานฯ


ห้อง : MR 110 C
วันที่ : 04 พฤศจิกายน 2565
เวลา : 14.00 - 16.30

จำนวนที่รับ : 200 คน (สมัครแล้ว 197 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne24
Category : สัมมนา
Smart Mining : เหมืองแร่ในทศวรรษหน้า
นายสิทธิพงศ์ ชุนภิรมย์
บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด


ห้อง : MR 118
วันที่ : 04 พฤศจิกายน 2565
เวลา : 09.00 - 10.00

จำนวนที่รับ : 50 คน (สมัครแล้ว 38 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne25
Category : สัมมนา
“Rare Earth Elements : Challenges and Opportunity for Thai Industry 4.0”
วิทยากร
- ผศ.ดร.สงบ คำค้อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
- นายธวัชชัย เชื้อเหล่าวาณิช
กรมทรัพยากรธรณี

ผู้ดำเนินรายการ
- ดร.พีท หอมชื่น
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ห้อง : MR 118
วันที่ : 04 พฤศจิกายน 2565
เวลา : 10.30 - 12.15

จำนวนที่รับ : 50 คน (สมัครแล้ว 36 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne26-1
Category : สัมมนา
งานถมดินเเละกำเเพงกันดินสำหรับงานบ้านจัดสรร: "ถมดินอย่างไรไม่ให้ทรุด ทำกำเเพงอย่างไรไม่ให้พัง"
- รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ห้อง : MR 118
วันที่ : 04 พฤศจิกายน 2565
เวลา : 13.30 - 16.00

จำนวนที่รับ : 52 คน (สมัครแล้ว 49 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne27
Category : เสวนา
“นวัตกรรม เทคโนโลยี การดับเพลิงสำหรับความเสี่ยงในยุคใหม่ (แบตเตอรี่ โซลาร์เซลล์ ยานยนต์ไฟฟ้า)”
- นางสาวบุษกร แสนสุข
ประธานสาขาวิศวกรรมความปลอดภัยและป้องกันอัคคีภัย วสท.
- นายจุลดิษย์ จายนียโยธิน
กรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.
- นายณัฐธัญ ละอองทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุบัติภัยแห่งชาติ
- นายภานุ วิทยอำนวยคุณ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.
-นายสุรเชษฐ์ สีงาม
กรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.


ห้อง : MR 111 C
วันที่ : 04 พฤศจิกายน 2565
เวลา : 09.00 - 12.15

จำนวนที่รับ : 200 คน (สมัครแล้ว 192 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne28
Category : เสวนา
“ระบบป้องกันอัคคีภัยสำหรับคลังสินค้า คลังน้ำมัน และก๊าซ” ตามมาตรฐาน NFPA
วิทยากรโดย
- นายวันชัย บัณฑิตกฤษดา
ที่ปรึกษา สาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.
- นายมาเฮศ ราย
กรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.


ห้อง : MR 111 C
วันที่ : 04 พฤศจิกายน 2565
เวลา : 14.00 - 16.30

จำนวนที่รับ : 200 คน (สมัครแล้ว 175 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : Ne28-1
Category : สัมมนา
การประยุกต์ใช้ GIS ในการหาทิศทางการไหลของน้ำ และ Flooding Area” (สำหรับวิศวกรอาสา)
วิทยากร
- รศ.ดร.สุเพชร จิรขจรกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ห้อง : MR 111 AB
วันที่ : 04 พฤศจิกายน 2565
เวลา : 09.00 - 12.00

จำนวนที่รับ : 78 คน (สมัครแล้ว 75 คน)

ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

Seminar ID : ne30
Category : เสวนา
“เดินหน้ากำกับการตรวจความปลอดภัยอย่างจริงจัง-ความสำคัญของผู้ตรวจสอบเอกชน”
วิทยากร
- นายรินทวัฒน์ สมบัติศิริ
ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบมาตรฐานงานกำกับโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- ศ.ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


ห้อง : MR 111 AB
วันที่ : 04 พฤศจิกายน 2565
เวลา : 14.00 - 16.30

จำนวนที่รับ : 160 คน (สมัครแล้ว 145 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne33
Category : เสวนา
การพิจารณาในเชิงของมาตรฐานและกฎหมายที่มีต่อลิฟต์สำหรับคนพิการในอาคาร
ดำเนินรายการโดย
ดร.เชิดพันธ์ วิทูราภรณ์
ประธานอนุกรรมการลิฟต์ บันไดเลื่อน และทางเลื่อนอัตโนมัติ
วิทยากรหลัก
- นายธงชัย จันทราทิพย์ อนุกรรมการลิฟต์ บันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติ
- นายสุพัตถ์ จารุศร อนุกรรมการลิฟต์ บันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติ
- นายยงยุทธ ลิมปรัตนากร อนุกรรมการลิฟต์ บันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติ
- นายอลงกรณ์ ไชยพรรค อนุกรรมการลิฟต์ บันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติ
จัดโดย คณะอนุกรรมการลิฟต์ บันไดเลื่อน และทางเลื่อนอัตโนมัติ วสท. พ.ศ. 2563


ห้อง : MR 120
วันที่ : 04 พฤศจิกายน 2565
เวลา : 14.00 - 15.15

จำนวนที่รับ : 50 คน (สมัครแล้ว 26 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne34
Category : เสวนา
BCG Model with Smart Biomass Boiler. (Bioeconomy, Circular economy, Green economy)
วิทยากร
- ผศ.ดร.สุรชัย สนิทใจ อนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำ และภาชนะรับความดัน วสท.-
- รศ.วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล อนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำ และภาชนะรับความดัน วสท.
- รศ.ดร.จารุวัตร เจริญสุข อนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำ และภาชนะรับความดัน วสท.
- ดร. สุพล กัมพลาวลี ผู้แทนจากภาคเอกชน

ผู้ดำเนินรายการ
นายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
จัดโดย คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำ และภาชนะรับความดัน พ.ศ. 2565


ห้อง : MR 120
วันที่ : 04 พฤศจิกายน 2565
เวลา : 15.30 - 16.45

จำนวนที่รับ : 50 คน (สมัครแล้ว 26 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne35
Category : บรรยายพิเศษ
“วังจันทร์วัลเล่ย์ เมืองนวัตกรรมแห่งอนาคต ซิลิคอนแวลลีย์เมืองไทย”
วิทยากร
- ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)


ห้อง : เวทีกลาง
วันที่ : 05 พฤศจิกายน 2565
เวลา : 10.30 - 11.30

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 34 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne36
Category : บรรยาย
“การเขียนคำแถลง และเกณฑ์การพิจารณาผลงานตาม Competency Frame Work สำหรับแบบฟอร์มใหม่ในการยื่นระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา”
วิทยากร
- รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ
กรรมการอำนวยการ วสท.
- ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์
กรรมการอำนวยการ วสท.


ห้อง : เวทีกลาง
วันที่ : 05 พฤศจิกายน 2565
เวลา : 13.00 - 15.00

จำนวนที่รับ : 56 คน (สมัครแล้ว 54 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne39
Category : สัมมนา
มาตรฐาน และการติดตั้ง Solar Rooftop โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย (ช่วงเช้า)
วิทยากร
-นายธนิษฐ์ เมนะเนตร
ฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง
-นายธนนท์ แดงมณี
ฝ่ายแศรษฐกิจพลังไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง


ห้อง : เวทีกลาง
วันที่ : 05 พฤศจิกายน 2565
เวลา : 09.00 - 10.15

จำนวนที่รับ : 300 คน (สมัครแล้ว 202 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne39-1
Category : สัมมนา
MEA Virtual District in Smart City (ช่วงบ่าย)
วิทยากร
- นายพัชรพล นิภา
ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล การไฟฟ้านครหลวง
- นายพันธฤทธิ์ ขุนฤทธิ์
ฝ่ายบริหารงานกลาง การไฟฟ้านครหลวง


ห้อง : เวทีกลาง
วันที่ : 05 พฤศจิกายน 2565
เวลา : 15.15 - 16.00

จำนวนที่รับ : 300 คน (สมัครแล้ว 97 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne40
Category : สัมมนา
การนำข้อมูลระบบ BIM เข้าในแพลตฟอร์มดิจิทัล


ห้อง : MR 110 AB
วันที่ : 05 พฤศจิกายน 2565
เวลา : 09.00 - 12.00

จำนวนที่รับ : 135 คน (สมัครแล้ว 91 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne40-1
Category : สัมมนา
ฝาแฝดดิจิทัล – BIM กรณีศึกษาประเทศอังกฤษ, ออสเตรเลีย, สิงโปร์


ห้อง : MR 110 AB
วันที่ : 05 พฤศจิกายน 2565
เวลา : 13.30 - 16.30

จำนวนที่รับ : 135 คน (สมัครแล้ว 65 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne41
Category : เสวนา
“กรณีศึกษาเหตุเพลิงไหม้ เพื่อพัฒนาการดับเพลิง-กู้ภัย”
วิทยากรโดย
- นางสาวบุษกร แสนสุข
ประธานสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.
- นายนที รื่นวิชา
อาจารย์ประจำสาขาการจัดการสาธารณภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัย นวมินทราธิราช
- นายสุรเชษฐ์ สีงาม
กรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.
- นายภุชพงศ์ สัญญโชติ
หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัย ลาดยาว สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม.
- นายเลอพงศ์ สวนสังข์
ผอ.ส่วนปฏิบัติการพิเศษค้นหาและกู้ภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยห้อง : MR 110 C
วันที่ : 05 พฤศจิกายน 2565
เวลา : 09.00 - 12.15

จำนวนที่รับ : 200 คน (สมัครแล้ว 125 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne42
Category : สัมมนา
REUNION#5 รวมพลผู้ตรวจสอบงานวิศวกรรม ครั้งที่ 5"
วิทยากรโดย
- นางสาวบุษกร แสนสุข
ประธานสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.
- นายสินิทธิ์ บุญสิทธิ์
ผอ.สำนักควบคุมและตรวจสอบ กรมโยธาธิการและผังเมือง
- นายวิเชียร บุษยบัณฑูร
ที่ปรึกษา สาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.
- นายธเนศ จิตต์กูลสัมพันธ์
ที่ปรึกษา สาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.
- นายวสัตติ์ กฤษศิริธีรภาคย์
ที่ปรึกษา สาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.
- นายวุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์
ประธานคณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย วสท.
- นายสุรเชษฐ์ สีงาม
กรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.
- ว่าที่ร้อยตรีไพศาล พรมภักดี
กรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.


ห้อง : MR 110 C
วันที่ : 05 พฤศจิกายน 2565
เวลา : 13.00 - 16.30

จำนวนที่รับ : 200 คน (สมัครแล้ว 163 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne43
Category : สัมมนา
ก้าวสู่ทศวรรษใหม่อุตสาหกรรมก่อสร้าง ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและคาร์บอนต่ำ
วิทยากร
1. คุณณัฐนี วงศ์วีระนนท์ชัย
Assistant Vice President, Sustainability
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

2. คุณกิตติพงษ์ ศิริลักษณ์ตระกูล
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานก่อสร้างอาคารสูง
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

3. คุณเศรษฐวัฒก์ ศรีวิโรจน์
ผู้อำนวยการ / President
บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

4. คุณศิริธร ธำรงนาวาสวัสดิ์
ผู้อำนวยการฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

5. คุณเสาวนีย์ จรัสเรืองชัย
Head of Sustainable development department
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

6. คุณวิทยา หมื่นธง
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท แอ็ดวานซ์ พรีแฟบ จำกัด

7. คุณประเสริฐ เฉลิมรัตนานนท์
General Manager
บริษัท นันทวัน จำกัด

8. คุณอัจฉราภรณ์ เกิดผล
Quality and Environmental Manager
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

9. คุณณรงค์ วงษ์เกษม
Solution Development Manager
บริษัท ซีแพคคอนสตรัคชั่นโซลูชั่น จำกัด

10. คุณอภิรัตน์ หวานชะเอม
Chief Digital Officer
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

ผู้ดำเนินรายการ
1. คุณณัชมัย ฉันทศิริพันธุ์
Digital Architect
บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

2. คุณกฤตชัย สุทธิลักษณ์
ผู้จัดการส่วนสิ่งแวดล้อม
บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)


ห้อง : MR 111 AB
วันที่ : 05 พฤศจิกายน 2565
เวลา : 10.00 - 16.30

จำนวนที่รับ : 135 คน (สมัครแล้ว 2 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne44
Category : สัมมนา
Data Center Technologies Wrap-Up (1)
วิทยากร
Thailand's Energy Plan & Carbon Neutrality
“แผนพลังงานและความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศไทย”
- ดร.สุธี ไตรวิวัฒนา
Thailand Digital Power Strategy Officer

Edge Data Center for the Low Carbon Smart Society
“เอดจ์ดาตาเซนเตอร์ (Edge Data Center) กับบริบทสังคมอัจฉริยะคาร์บอนต่ำ”
- นายปรเมศวร์ เรืองหนู
Global Data Center Solutions Architecture

Energy Efficiency for Data Centers Using Liquid Cooling Technology
- Mr.Garies Chong
BICSI Southeast Asia District Chair

Multi-Data Center Architecture (Informative)
- รศ.ดร.มนตรี วิบูลยรัตน์
BICSI Thailand Country Chair


ห้อง : MR 111 C
วันที่ : 05 พฤศจิกายน 2565
เวลา : 09.00 - 12.15

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 62 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne45
Category : สัมมนา
Data Center Technologies Wrap-Up (2)
How to evaluate the land for Hyperscale data center site selection in Thailand“วิธีประเมินที่ดินสำหรับการเลือกทำเลที่ตั้งดาตาเซนเตอร์แบบ Hyperscale ในประเทศไทย”

วิทยากร
- รศ.เอนก ศิริพานิชกร
ที่ปรึกษาคณะกรรมการมาตรฐานดาตาเซนเตอร์ วสท.
- ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ

ผู้ดำเนินรายการ
-นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย
ประธานคณะกรรมการมาตรฐานดาตาเซนเตอร์ วสท.


ห้อง : MR 111 C
วันที่ : 05 พฤศจิกายน 2565
เวลา : 14.00 - 16.30

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 51 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne46
Category : สัมมนา
Digital Technology for Sustainability organized by TiChE
- Mr. Warit Krittaphol, Commercial Manager, REPCO NEX
- Dr. Sarana Nutanong, CEO, VISAI AI
- Kit Chasidpon, Customer Engineer Manager,Google Cloud.
- Mr. Nattapol Akkarachaneeyakorn, Senior Customer
Success Manager, AspenTechThailand Ltd.
- Dr. Nadda Jongpairojcosit, Assistant Technical Manager,
Sigma Solutions Co., Ltd.


ห้อง : MR 119
วันที่ : 05 พฤศจิกายน 2565
เวลา : 11.35 - 15.40

จำนวนที่รับ : 50 คน (สมัครแล้ว 13 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne46-1
Category : บรรยายพิเศษ
การวิเคราะห์รูปแบบธุรกิจ การลงทุน และความเสี่ยง ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง
- นายปริพัตร บูรณสิน
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกวินน์ คอลซัลติ้ง จำกัด


ห้อง : MR 119
วันที่ : 05 พฤศจิกายน 2565
เวลา : 14.00 - 15.15

จำนวนที่รับ : 50 คน (สมัครแล้ว 47 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne48
Category : เสวนา
“ศตวรรษที่ 21... ท้าทายวิศวกรไทย ปรับตัวก่อนถูก Disrupt”
วิทยากรโดย
- นายประสงค์ ธาราไชย อดีตนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
- รศ.ดร.สงวน วงษ์ชวลิตกุล ประธาน วสท. สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
- ดร.กิตติ จันทรา ประธาน วสท. สาขาภาคตะวันออก 1
- นายกรณเสฎฐ์ ปิติอริยะนันท์ ประธาน วสท. สาขาภาคตะวันออก 2
- นายธนินท์รัฐ เมธีวัชรรัตน์ ประธาน วสท. สาขาภาคใต้ 1

ผู้ดำเนินรายการ
- นางสาวปุณฑริกา วอลทัน กรรมการวิศวกรหญิง
- นางสาวปิยพร หุตานนท์ กรรมการวิศวกรหญิง

จัดโดย คณะกรรมการวิศวกรหญิง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


ห้อง : MR 119
วันที่ : 05 พฤศจิกายน 2565
เวลา : 15.30 - 16.30

จำนวนที่รับ : 50 คน (สมัครแล้ว 12 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne49
Category : เสวนา
เทคโนโลยีใหม่ในงานวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น 2022 (New Innovation in Lifting Engineering & Crane)
- นายประวิทย์ โตรฐาน
รองประธานคณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น
- นายหฤษฏ์ ศรีนุกูล
รองประธานคณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น
- นายจิรายุ เอี่ยมสมร
อนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น
- นายปริญญา สุขเชื่อมพงษ์
อนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น

ผู้ดำเนินรายการ
- นายวุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์
ประธานคณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น
- นายกฤตภพ วริศปภานนท์
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นห้อง : MR 120
วันที่ : 05 พฤศจิกายน 2565
เวลา : 09.00 - 12.15

จำนวนที่รับ : 50 คน (สมัครแล้ว 47 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne50
Category : เสวนา
โลกแห่งอนาคตของเครื่องจักรในงานก่อสร้าง ด้วยเทคโนโลยี EV (CONSTRUCTION MACHINE FOR THE FUTURE BY EV TECHNOLOGY)
วิทยากร:
- นายสำเนา ชูดี
อนุกรรมการวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก และเครื่องจักรที่ใช้งานก่อสร้าง
- นายธีรเดช สุภาทิพย์
อนุกรรมการวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก และเครื่องจักรที่ใช้งานก่อสร้าง

ผู้ดำเนินรายการ
- นายสายัณต์ ฉิมประดิษฐ
ประธานอนุกรรมการวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก และเครื่องจักรที่ใช้งานก่อสร้าง


ห้อง : MR 120
วันที่ : 05 พฤศจิกายน 2565
เวลา : 14.00 - 16.30

จำนวนที่รับ : 50 คน (สมัครแล้ว 47 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne52
Category : บรรยายพิเศษ
นวัตกรรมและการใช้ผนังห้องเย็นและฉนวนในงานวิศวกรรม
คุณพิทักษ์ ชมชื่น
รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสพาแนล จำกัด
คุณวุฒินันท์ ผลภาษี
Technical Marketing Manager
NS BlueScope (Thailand)


ห้อง : MR 118
วันที่ : 05 พฤศจิกายน 2565
เวลา : 10.45 - 12.30

จำนวนที่รับ : 50 คน (สมัครแล้ว 16 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne53
Category : สัมมนา
เทคโนโลยีการกำจัดเชื้อในน้ำ โดยรังสีอัลตราไวโอเล็ต Ultraviolet Water Disinfection Technology
ผศ.ดร.พลกฤต กฤชไมตรี
ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีการกำจัดเชื้อด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ต
ประธานกรรมการวิชาการ สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย


ห้อง : MR 118
วันที่ : 05 พฤศจิกายน 2565
เวลา : 13.30 - 16.00

จำนวนที่รับ : 50 คน (สมัครแล้ว 28 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน