เกี่ยวกับเรา

วิศวกรรมแห่งชาติ 2565 National Engineering 2022
EMPOWE-R ENGINEERING IN DIGITAL ERA : 
เสริมพลังวิศวกรรมในยุคดิจิทัล
วันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2565
ณ เพลนารี ฮอลล์ 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปถัมภ์ เป็นสมาคมวิชาชีพ
ด้านวิตวกรรมมีหน้าที่พัฒนางานทางด้านวิศวกรรมให้กับสมาชิกวิศวกร และ
ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรม รวมถึงนิสิต นักศึกษา
งานวิศวกรรมแห่งชาติเป็นงานที่เปิดเวทีให้กับผู้ประกอบอาชีพ ผู้ประกอบการ ได้เข้ามาร่วม
กิจกรรมวิชาการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งเปิดโอกาสให้หน่วยงานและบริษัทนำเสนอ
ผลิตภัณฑ์และเทดโนโลยีที่ทันสมัย และได้มีโอกาสพบปะกันระหว่างวิศวกร และผู้มีประสบการณ์
THEME งานในปี 2565 ชื่อว่า EMPOWER ENGINEERING IN DIGITAL ERA เสริมพลัง
วิศวกรรมในยุคดิจิทัล ปัจจุบันทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นไปอย่างก้าวกระโดด
เทคโนโลยีดิจิทัลทำให้เกิดรูปแบบธุรกิจขึ้นมาใหม่ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และสามารถ
สร้างผลกระทบต่อมูลค่ของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีอยู่เดิม ทำให้ธุรกิจที่ปรับตัวไม่ทันถูกแทน
ด้วยธุรกิจใหม่นี้ว่า DIGITAL DISRUPTION คือ "การหยุดชะงัก" หรือทำให้บางธุรกิจต้องปิดตัวไป
หลายธุรกิจต้องหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนารูปแบบการทำงาน ลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ
เพิ่มศักยภาพ โดยนำเทคโนโลยีเข้ามา เช่น
ㆍLOW CARBON DIGITAL ENGINEERING
ㆍAUTOMATION AND ROBOTIC
ㆍSUSTAINABLE GREEN PRODUCT
ㆍSMART HOME AND OFFICES
ㆍRESILIENT AND SMART CITY
ㆍ3D DRONE MAPPING
ㆍSOLAR ROOFTOP
ㆍSAFETY AND SECURITY
ㆍBUILDING INFORMATION MODELING (BIM)
ㆍAUTOMOTIVE INDUSTRY AND CLEAN ENERGY
ㆍFIRE AND LIFE SAFETY
ㆍFACILITY MANAGEMENT IN 2030
ㆍAGING AND WELLNESS SOCIETY WITH ENGINEERING MANAGEMENT
ในงานประกอบด้วยการจัดสัมมนาในหัวข้อที่ทันสมัยและการนำเสนอผลิตภัณฑ์
ทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ความปลอดภัยสาธารณะ และ กิจกรรมต่างๆ
ของสมาคมที่จะนำมาเสนอในงาน

การสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์